Tilskud fra sygesikringen


   

 

   Du har mulighed for tilskud fra den offentlige sygesikring som:

 

  1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre
  2. Trafik- og ulykkesofre
  3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
  4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
  5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
  6. Pårørende ved dødsfald
  7. Personer, der har forsøgt selvmord
  8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsendt til abortsamrådet
  9. Personer, der inden det fyldte 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
  10. Personer over 18 år med let til moderat depression.
  11. Personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år.                                                                                                  

Du skal have en skriftlig henvisning fra din egen læge. Henvisningen skal være udstedt senest 12 måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen.
Undtagen seksuelle overgreb og incest før det 18. år.

Gratis psykologhjælp til unge mellem 18 og 21:

Unge mellem 18 og 21 år er som en midlertidig forsøgsordning berettiget til gratis psykologhjælp for angst og depression i perioden fra 1. juli 2018 til 31. december 2021.

Børn og unge under 18 år er også berettiget til psykologhjælp efter praksisoverenskomsten. Dog ikke ved kategori 10 og 11.

Der ydes tilskud til 12 konsultationer. Tilskuddet kan findes på nettet, hos det offentlige eller på Link:

https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/sygesikring-og-laegevalg/gratis-behandling-og-tilskud/psykologhjaelp/

 

Patientsikkerhed ved utilsigtede hændelser:

Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. En utilsigtet hændelse er en begivenhed som medfører skade eller risiko for skade. Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der f.eks. er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information. Eksempler på utilsigtede hændelser i psykologpraksis er psykotisk anfald under behandling, selvmord/selvmordsforsøg i ventetid på behandling, forværring af klients tilstand pga. fejlvurdering, overset somatisk sygdom, mangelfuld kommunikation med øvrigt sundhedsvæsen/praktiserende læge m.m. Psykologen er forpligtet til at rapportere utilsigtede hændelser, som psykologen selv er impliceret i og hændelser, som psykologen får kendskab til, er sket hos andre sundhedspersoner.

Hændelser rapporteres af psykolog, klient eller pårørende på Link:

https://stps.dk  

https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ashx

Se under GDPR på hjemmesiden omkring info om datasikkerhed og lovpligtig journalføring.